Кредитен рейтинг

Кредитните рейтинги са  оценка за кредитоспособността и възможността за обслужване на ползваните от даден кредитополучател заемни средства при настъпване на техния падеж. В най-общ смисъл те се използват от инвеститорите като показатели за вероятността да възвърнат вложените от тях средства в инвестиции, в съответствие с условията при които са инвестирали.

Рейтинговите услуги се извършват от специализирани рейтингови агенции, които покриват един глобален спектър на корпоративни, суверенно-финансови, банкови, застрахователни и публични финансови институции и ценните книжа или други задължения, които те издават.

За изразяване на обобщено становище, агенциите обикновено използват скали за кредитни рейтинги, които включват букви, цифри и идентификатори. Чрез тях отразяват отчетеният от тях кредитен риск. Въведени са условно „инвестиционен“ и „спекулативен“ клас, които от своя страна са пазарни становища. Те  не дават никаква препоръка или одобрение на конкретна гаранция за инвестиционни цели. Категориите от инвестиционен клас "AAA" до "BBB" показват относително нисък до умерен кредитния риск, докато рейтингите в спекулативните категории от "BB" до "D"  или показват по-високо ниво на кредит риск или че вече е настъпило неизпълнение.

Най-известните кредитни агенции са -  Standard & Poor's, Fitch и Moody's. В таблицата са посочени техните скали и инвестиционен клас.

     →Инвестицонен Standard&Poor's Fitch Moody’s Инвестиционен клас
Дългосрочен Краткосрочен Дългосрочен Краткосрочен Дългосрочен Краткосрочен
AAA  A-1+ AAA F1+ Aaa P-1 най-висок
AA+ A-1+ AA+ F1+ Aa1 P-1 много висок
AA A-1+ AA F1+ Aa2 P-1
AA - A-1+ AA - F1+ Aa3 P-1
A+ А-1 A+ F1 или F1+ A1 P-1 висок
А А-1 А F1 A2 P-1
А- А-2 А- F2 или F1 A3 P-2
ВВВ+ А-2 ВВВ+ F2 Baa1 P-2 среден
ВВВ А-3 ВВВ F3 или F2 Baa2 P-3
ВВВ- А-3 ВВВ- F3 Baa3 P-3
Неинвестиционен /спекулативен/ ← ВВ+ В ВВ+ В Ba1   спекулативен
ВВ В ВВ В Ba2  
ВВ- В ВВ- В Ba3  
В+ В В+ В B1   силно спекулативен
В В В В B2  
В- В В- В B3  
ССС+ C ССС+ C Caa1   значителен риск от фалит
ССС C ССС C Caa2  
ССС- C ССС- C Caa3  
СС C СС C Ca  
С C С C C  
D RD/D RD/D    

 

Кредитните рейтинги са измерители на кредитния риск, но не прогнозират конкретна честота на неизпълнение или загуба. Рейтингите не се занимават с риска от загуба на пазарна стойност поради промени в лихвени проценти, ликвидност и други пазарни фактори. При оценка на пазарния риск, в задължението за плащане на определеното задължение, рейтингът може да се приеме информативно при оценката за способността на даден емитент да изпълни поето задължение. Важно е да се знае,че рейтингът не отразява пазарния риск върху размера или други цифрови измерители. Информация за историческото представяне на рейтингите, може да се види на официалните страници на рейтинговите агенции.

Има различни становища дали рейтингови класации отразяват реалното състояние на икономиката, местните и глобални пазари. При последната икономическа криза  можеше  да се види разминаване в прогнозите, отразени в кредитните рейтинги и реалното състояние. Това от своя страна не е достатъчно да се отсъди,  че рейтингите не отразяват правлно риска. Следва да се обърне внимание, че в определянето на риска  са включени само някои  фактори, които влиаят на глобалното развитие на пазарите и икономиките. По тази причина  и в кредитните рейтинги не са отразени възможностите за резки движения нагоре или надолу.

Историческата справка за развитието на кредитния рейтинг на българския вътрешен и външен дълг /в чуждестранна и местна валута/ може да се види на страницата на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/bg/69. Информацията показва кредитните рейтинги, поддържани от три агенции -  Moody's, Standard & Poor's, Fitch.

Актуален Кредитен рейтинг за  България
Дата на публикуване Кредитна агенция Дългосрочен Краткосрочен
02.06.2017 Standard&Poor's ВВ+ В
02.06.2017 Fitch ВВВ- F3
26.05.2017 Moody’s Baa2 P-3

 

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете
 
 
 
  

Експертни оценки и необходимост от тях

В икономиката често се налага използането на експертни оценки. Оценителите в България се сертифицират съгласно ЗНО и се вписват в Регистъра на оценителите, поддържан от Камарата на независимите оценители.

По своята същност оценките отразяват икономическите възможности на даден актив, пасив или цяло търговско предприятие. Икономическите възможности, от своя страна,  са изключително динамични. Те са в пряка зависимост от състоянието на актива, възможностите за бъдеща употреба, микро средата, конкуренцията и други показатели. Определението за  оценка е становище на оценителя за стойността на оценявания обект. Всяко становище  включва редица допускания, съобразени с реалното състояние  и целите на оценката.

Най-често професионални експертни оценки се изготвят при следните случаи:

При покупка или продажба на актив, пасив, дял от дружество, акции или цели предприятия. Целта на такава оценка е да се подпомогне  вземането на аргументирани решения при реални  сделки на активи, пасиви или предприятия.

При апортни вноски – изключително важно за  всички собственици или акционери на едно дружество е да бъдат информирани и да имат ясно становище каква е стойността на бъдеща апортна вноска. За да се впише по партидата на дружеството апортната вноска задължително се оценява от трима оценители, назначени от съдията повписванията на случаен принцип.

За обезпечаването на банкови кредити – в България банките са едни от най-големите потребители на оценки. За целите на банката, оценките се използват  за определяне на риска, за обезпечаване на кредитите  или за определяне  реалното състояние на обекта на оценяване/обикновено при принудителни продажби/. Най-често се оценяват недвижими имоти, земи, машини и съоръжения, и по-рядко обекти на интелектуалната собственост и търговски предприятия.

За целите на застраховането

За целите на  финансовото и данъчно отчитане

При съдебни спорове

В други частни случаи

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете
 
 
 
  

ПУБЛИКАЦИИ предстоят

Новина публикация

С тази страница искаме да Ви информираме за предстоящи публикации в настоящият сайт.

Сайтът е  създаден  с цел да подкрепя всеки, който се нуждае от информация и помощ вземане на решения по различни финансови казуси, както и за информация и изготвяне на оценки на активи или цели предприятия.

Предстоят следващи статии, в които ще бъдат анализирани и съпоставени актуалните предложения за потребителски и ипотечни кредити, предлагани от банки.

Предстоят публикации за активите на интелектуалната собственост на предприятията.

Очаквайте информация относно лихви и лихвена политика в България.

Какво е цена на капитала.

Методи за оценка на активи – приложимост и съпоставка.

Очаквайте още полезни икономически теми.

Допълнително, имаме желание да ви информираме за новостите в законодателството, важни изменения и допълнения в законите.

 

 Предложете ни тема, за която искате да научите повече.

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете