КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Всеки четвъртък от 15 до 17 часа

безплатни консултации

ПРОВЕРЕТЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС И СЕ ЗАПИШЕТЕ

 

 

Финансови консултации за кредити, банки, лихви и банкови продукти

Съвременният динамичен свят е логично обвързан с  използването на банкови услуги. Съгласно официалната информация от  БНБ  в България работят 24 банки, от които 17 Банки, лицензирани в Република България и 7 Клонове на чуждестранни банки в Република България. Това определя и наличието на голямо  реазнообразие  на предлагани кредитни, спестовни и инвестиционни продукти от всяка банка. Често, това води до трудност за определяне кой продукт и коя услуга са най-удобни, икономични и полезни.

С един разговор с вас можем  да улесним  вашият избор и да ви спестим време и усилия. Ние не сме обвързани с нито една кредитна институция и затова можем да гарантираме безпристрастност и сигурност на нашите консултации.

Изготвяне на бизнес план

Всяка една идея може да стане реален бизнес. Има два начина да се подходи.

Емоционален, когато се втурваме в идеята и без да я обмислим, подредим и подготвим започваме да я осъществяваме. Практиката показва, че този подход обикновено не е печаливш. Една добра идея, реализирана хаотично, емоционално и необосновано  води до разочароващи резултати.

Планираният подход дава възможност идеята да се обмисли, като се направят необходимите предварителни проучвания. Да се състави бизнес план, който да включва анализ на състоянието на пазара, перспективите, съществуващата конкуренция и да  се изчислят какви парични потоци могат да бъдат реализирани от дейността.

Ние ви предлагаме изготвяне на бизнес план на вашата идея, като гарантираме задълбочени проучвания и изготвяне на икономически анализ.

С един мотивиран и професионален бизнес план можете привлечете инвеститори за реализиране на вашата идея, да се мотивирате пред кредитни или други финансиращи организации.

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА РАЗЛИЧНИ АКТИВИ

Предлаганите от нас услуги за изготвяне на оценки са съгласно  действащият в България  Закон за независимите оценители, регламентиращ професията независим оценител,  видовете оценки и работата на независимия оценител.

Оценка на търговско предприятие 

 От гледна точка на правото, търговско предприятие е всеки търговец, който е вписан в търговския регистър и по занятие извършва определени стопанки действия /чл.1 ТЗ/ - производство, търговия, услуги и др.

От гледна точка на оценяването, търговското предприятие е по-широко понятие и се разглежда като  взаимодействие на имуществото на търговеца и организацията на дейността му, в т.ч активи, материални запаси, взаимодействие с контрагенти, източници на финансиране, персонал и др.

Подходите и методите за оценяване се избират съобразно целта на всяка отделна оценката, съобразено със състояние на предприятието към датата на оценяване и желанието на клиента.

Оценка на интелектуална собственост

Съгласно МСО, нематериалният актив е непаричен актив, който се проявява чрез своите икономически свойства. Този актив обикновено е лишен от физическа субстанция, но носи права и икономически ползи на притежателя си.

Основните обекти на нематериалните активи са изобретенията и полезните модели, промишленият дизайн, марки и географски означения, фирмените наименования, преследването на нелоялната конкуренция, ноу-хау, обектите на авторско право нови сортове растения, породите животни, топологиите на интегрални схеми,  и др.

 

Оценка на машини и съоръжения

Едно от най- важните условия за конкурентоспособност на всяко предприятие е използването на модерна техника и апаратура.

Машините са активи, които най-бързо губят стойността си поради бързата промяна на технологиите, динамиката на пазара и конкуренцията.

Машините и съоръженията са най-често оценяваните активи в България.

Оценка на недвижими имоти

Недвижимите имоти  са постоянен обект на разпоредителни сделки. Те са предпочитано, дори често задължително  обезпечение по кредити, както на физически лица, така и фирми.

Оценките на недвижими имоти са необходими  при решения за покупко-продажба, поемане на риск от кредитори,  при делби, отчуждаване и други имотни сделки.

Предлагаме изготвяне на професионални оценки на недвижими имоти, използвайки различни подходи и методи на оценяване.

Заявка за оценка

Полетата със * са задължителни

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводна къща Жули

гр. Русе, ул. Отец Паисий № 2, ет.8
0887 96 06 70

Счетоводните услуги се извършват от Счетоводна къща Жули, гр. Русе. В дружеството работят  високо квалифицирани счетоводители, обслужващи 55 фирми. Все повече фирми предпочитат да ползват външни счетоводни услуги. Това спестява време, ресурс и допълнителен персонал. На външно счетоводно обслужване са както малки фирми с до 10 човека персонал, така и големи производствени предприятия с над 120 човека. Счетоводна къща Жули, гр. Русе обслужва фирми в различни браншове - производство и износ на метални изделия, производство на облекла, услуги на ишлеме, износ на облекла, услуги представителство, търговия на едро с напитки, автосервиз, лизинг, проектантски услуги, търговия чрез Интернет сайт и др.

Обхват на счетоводните услуги:

Текущо счетоводство, подаване на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път, подготовка на документи за начисляване  и възстановяване на ДДС, изготвяне и подаване в НАП на ИНТРАСТАТ и VIES-декларации, регистрация по ЗДДС   годишно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и подаване в НАП и НСИ.

Пълно обслужване на персонала – договори, регистрация в НОИ, изготвяне на ведомости за заплати и др.

Подготовка на документи  и представянен на фирмите при ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други, консултации по прилагане на промените в данъчното, осигурителното, търговското и трудовото законодателство.

Консултации, относно различни аспекти на данъчното и трудово-правното  законодателство и др.