Речник

Волатилност – измерител на промяната на цените на финансов инструмент за даден период от време. Изчислява се най-често като от стандартно отклонение на процентното изменение на цената или чрез осредняване на ценовите диапазони.
Изменение на цената на ценната книга, което се изразява в проценти. Колкото волатилността е по-голяма, толкова инвестицията е по-рискова.

Риск – Рискът се отнася до отклонението от един или повече резултати на едно или повече бъдещи събития от тяхната очаквана стойност.

Рисков капитал (Risk capital) – представлява средства, инвестирани за реализиране на високорисков проект, обещаващ значителни доходи, свързан с риск за инвеститора.

Риск на ценни книжа – рискът, че нечии инвестиции ще намалят стойността си заради промени в пазара на ценни книжа по един или друг начин.