Експертни оценки и необходимост от тях

В икономиката често се налага използането на експертни оценки. Оценителите в България се сертифицират съгласно ЗНО и се вписват в Регистъра на оценителите, поддържан от Камарата на независимите оценители.

По своята същност оценките отразяват икономическите възможности на даден актив, пасив или цяло търговско предприятие. Икономическите възможности, от своя страна,  са изключително динамични. Те са в пряка зависимост от състоянието на актива, възможностите за бъдеща употреба, микро средата, конкуренцията и други показатели. Определението за  оценка е становище на оценителя за стойността на оценявания обект. Всяко становище  включва редица допускания, съобразени с реалното състояние  и целите на оценката.

Най-често професионални експертни оценки се изготвят при следните случаи:

При покупка или продажба на актив, пасив, дял от дружество, акции или цели предприятия. Целта на такава оценка е да се подпомогне  вземането на аргументирани решения при реални  сделки на активи, пасиви или предприятия.

При апортни вноски – изключително важно за  всички собственици или акционери на едно дружество е да бъдат информирани и да имат ясно становище каква е стойността на бъдеща апортна вноска. За да се впише по партидата на дружеството апортната вноска задължително се оценява от трима оценители, назначени от съдията повписванията на случаен принцип.

За обезпечаването на банкови кредити – в България банките са едни от най-големите потребители на оценки. За целите на банката, оценките се използват  за определяне на риска, за обезпечаване на кредитите  или за определяне  реалното състояние на обекта на оценяване/обикновено при принудителни продажби/. Най-често се оценяват недвижими имоти, земи, машини и съоръжения, и по-рядко обекти на интелектуалната собственост и търговски предприятия.

За целите на застраховането

За целите на  финансовото и данъчно отчитане

При съдебни спорове

В други частни случаи

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете
 
 
 
  

ПУБЛИКАЦИИ предстоят

Новина публикация

С тази страница искаме да Ви информираме за предстоящи публикации в настоящият сайт.

Сайтът е  създаден  с цел да подкрепя всеки, който се нуждае от информация и помощ вземане на решения по различни финансови казуси, както и за информация и изготвяне на оценки на активи или цели предприятия.

Предстоят следващи статии, в които ще бъдат анализирани и съпоставени актуалните предложения за потребителски и ипотечни кредити, предлагани от банки.

Предстоят публикации за активите на интелектуалната собственост на предприятията.

Очаквайте информация относно лихви и лихвена политика в България.

Какво е цена на капитала.

Методи за оценка на активи – приложимост и съпоставка.

Очаквайте още полезни икономически теми.

Допълнително, имаме желание да ви информираме за новостите в законодателството, важни изменения и допълнения в законите.

 

 Предложете ни тема, за която искате да научите повече.

Ако тази статия Ви е била полезна, моля споделете